I. Chương trình cộng tác viên Affiliate cho phần mềm (FPlus, FPlusScheduler, ZaloPlus...)

Bước 1: Đăng ký tham gia.
nếu đã đăng ký vui lòng: Đăng nhập quản trị Affiliate

Bước 2: Nhận tài khoản đăng nhập trong email, đăng nhập trang quản trị để lấy link tiếp thị liên kết và bắt đầu quảng bá, chia sẻ link.

Bước 3: Khách hàng truy cập link tiếp thị liên kết của bạn, cài đặt và dùng thử phần mềm, bạn sẽ nhận được hoa hồng khi khách hàng mua phần mềm.

- Với khách hàng cài đặt mới bạn sẽ nhận được hoa hồng khi khách hàng thanh toán trong vòng 90 ngày từ khi truy cập link aff.

- Với khách hàng đã cài đặt trước đó thì bạn sẽ nhận được hoa hồng khi khách hàng thanh toán trong vòng 1 ngày từ khi truy cập link aff.


Bước 4: Nhận tiền hoa hồng 15% trên tổng tiền khách hàng đã nạp về tài khoản ngân hàng nếu đạt mức 2.000.000 VNĐ và >10 mã phần mềm.