Hướng dẫn coppy group to list token facebook - FPlus Token Cookie
Hướng dẫn coppy group to list token facebook - FPlus Token Cookie

Hướng dẫn coppy group to list token facebook - FPlus Token Cookie

7/3/2018 12:07:54 PM
COPPY GROUP TO LIST TOKEN
Bạn có 2 nhóm tài khoản A, B và tài khoản A tham đã tham gia vào nhiều nhóm còn tài khoản B thì chưa. Từ đó sao chép nhóm sang danh sách tài khoản chưa có nhóm theo dạng 1-1. Khi chạy tài khoản 1 trong danh sách A sẽ mời tài khoản 1 của danh sách B vào các nhóm đã tham gia.
Chức năng này của FPlus sẽ giúp bạn thưc hiện điều này.
FPlus > FPlus Token & Cookie > Coppy group to list token.
Bước 1: Nhập danh sách token muốn Coppy group to list token..
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|proxyip:port”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “Token|sship|sshuser|sshpass”.

 
Bước 2: Nhập danh sách token muốn mời vào nhóm.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn