Cách tăng số lượng thành viên nhóm Facebook
Cách tăng số lượng thành viên nhóm Facebook

Cách tăng số lượng thành viên nhóm Facebook

10/4/2018 3:18:07 PM
CÁCH TĂNG SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN NHÓM FACEBOOK
FPlus giúp bạn thêm bạn bè vào trong nhóm, tăng số lượng thành viên trong nhóm của bạn. Đây có thể là những khách hàng tiềm năng cho sản phẩm của bạn.
 FPlus > Mời vào nhóm > Mời tất cả bạn bè vào nhóm.

Bước 1: Tải danh sách bạn bè mời vào nhóm.
 

 
Bước 2: Chọn nhóm muốn mời bạn bè.
 

 
Bước 3: Thiết lập mời bạn bè vào nhóm.
 

 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn