Đăng bài xem chung video lên nhóm facebook - FPlus
Đăng bài xem chung video lên nhóm facebook - FPlus

Đăng bài xem chung video lên nhóm facebook - FPlus

8/2/2018 10:32:45 AM
ĐĂNG BÀI XEM CHUNG VIDEO LÊN NHÓM FACEBOOK – FPLUS
Đăng các bài, video xem chung lên các nhóm bạn đã tham gia trên facebook dễ dàng với FPlus. Bạn bè trong nhóm sẽ nhận được thông báo, lời mời xem chung video trong nhóm này.
FPlus > Đăng nhóm.
Bước 1: Tải danh sách nhóm muốn đăng xem chung.
  • Tải danh sách nhóm đã tham gia trên facebook.
  • Mở danh sách nhóm có sẵn từ máy.


 
  • Lọc nhóm theo từ khóa.


 
Bước 2: Nhập nội dung bài viết và video xem chung.
  • Nhập nội dung bài viết.
  • Tick và chèn video muốn xem chung trong nhóm.


 
  • Có thể lưu nhiều video xem chung trong danh sách bài đã lưu.


 
  • Lập lịch để xem chung video trong nhóm. 
Bước 3: Thiết lập xem chung video trong nhóm.

 
 
Bước 4: Thiết lập thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn