Đăng random nhiều bài viết lên nhóm
Đăng random nhiều bài viết lên nhóm

Đăng random nhiều bài viết lên nhóm

11/5/2015 9:00:15 PM
Bước 1: Lưu nhiều bài viết với nội dung và link khác nhau, có thể lưu hỗn hợp bài viết với nhiều kiểu đăng như API, giả lập link, giả lập ảnh, share.Bước 2: Tick vào đăng random bài viết trong danh sách đã lưu. Và click Bắt đầu để bắt đầu đăng.
Khi phần mềm chạy, phần mềm sẽ lấy ngẫu nhiên 1 bài trong danh sách bạn đã lưu để đăng vào 1 nhóm. Giúp tăng sự tự nhiên khi đăng, giảm khả năng bị block.0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn