Gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm mà chưa tham gia - FPlus
Gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm mà chưa tham gia - FPlus

Gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm mà chưa tham gia - FPlus

1/28/2019 11:53:31 AM
GỬI LỜI NHẮC CHO BẠN BÈ ĐÃ MỜI VÀO NHÓM MÀ CHƯA THAM GIA – FPLUS
FPlus giúp bạn gửi lời nhắc cho bạn bè bạn đã mời vào nhóm nhưng chưa tham gia trên facebook.
FPlus > Mời vào nhóm > Gửi lời nhắc
 

Bước 1: Nhập ID Nhóm hoặc chọn nhóm muốn mời trong danh sách nhóm tham gia trên facebook
Chọn nhóm bạn đã mời bạn bè nhưng chưa được bạn bè xác nhận tham gia.
Bước 2: Chọn tổng số bạn bè muốn mời.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
Tick để xóa lời mời đã gửi và gửi lại.

 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn