Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
7/16/2018 5:29:19 PM
Bước 1: Tải về extensions và giải nén ra thư mục. Download Get Cookie For FPlusBước 2: Truy cập địa chỉ chrome://extensions và cài extensions


Bước 3: Chọn folder extensions đã giải nén ở bước 10901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn