Hướng dẫn lấy token facebook
Hướng dẫn lấy token facebook

Hướng dẫn lấy token facebook

Overall ratings: 51 | Rating: 4.5 out of 5
6/14/2016 10:05:59 PM
Bước 1: Truy cập link để cấp quyền cho APP facebook (click OK để cấp quyền) https://goo.gl/iF0lZQBước 2: Copy accesstoken nhận được 

💬