Hướng dẫn lấy uid page, group, user Facebook
Hướng dẫn lấy uid page, group, user Facebook

Hướng dẫn lấy uid page, group, user Facebook

8/4/2015 9:34:25 AM

Cách 1: Một số trang hỗ trợ lấy uid

http://findmyfbid.com/
https://lookup-id.com/


Cách 2: Sử dụng chức năng lấy ID từ link trên phần mềm

Lấy ID nhóm, Page, Profile Facebook từ link

Cách 3: Lấy bằng trình duyệt

1. Lấy ID page

Trên link page chứa dẫy số thì đó chính là pageid.
https://www.facebook.com/pages/Plus24h/1581096528812069?fref=ts

Nếu k có id trên link  đổi https://www.facebook.com/plus24h?fref=ts thành  https://m.facebook.com/plus24h?fref=ts

Truy cập trang này > click vào Message (tin nhắn ) nó chuyển sang trang gửi tin https://m.facebook.com/messages/thread/1581096528812069/

Kết quả: 1581096528812069 Chính là PageID


Nếu là trang của bạn : Vào https://m.facebook.com/plus24h click vào "chỉnh sửa trang" nó sẽ ra link: https://m.facebook.com/pages/edit/info/1581096528812069

2. Lấy group ID

Trên link group chứa dẫy số thì đó chính là groupid.
https://www.facebook.com/groups/1386407711685011/

Nếu link dạng https://www.facebook.com/groups/fbdevelopers
/  đổi  thành : https://m.facebook.com/groups/fbdevelopers

Truy cập trang này > click vào Add Member (Thêm thành viên ) nó chuyển sang trang mời bạn bè https://m.facebook.com/groups/members/search/?group_id=146797922030397


Kết quả: 146797922030397 Chính là GroupID

3. Lấy ID bài viết

Vd link bài viết : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1611033239151731&id=1581096528812069

Đổi thành: https://mbasic.facebook.com/story.php?story_fbid=1611033239151731&id=1581096528812069

Truy cập trang này > click vào Share (Chia sẻ ) nó chuyển sang trang chia sẻ https://mbasic.facebook.com/composer/mbasic/?c_src=share&referrer=permalink&target=100006467264308&sid=1611033239151731&m=self....


kết quả: 1611033239151731 Chính là PostID

4. Lấy ID User

Vd link user : https://www.facebook.com/quy.lamquy

Đổi thành:  https://m.facebook.com/quy.lamquy

Truy cập trang này > click vào Message(Gửi tin nhắn ) nó chuyển sang trang gửi tin  https://m.facebook.com/messages/thread/100000619985212/


Kết quả: 100000619985212 Chính là UserID

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn