Login bằng Cookies tránh checkpoint
Login bằng Cookies tránh checkpoint

Login bằng Cookies tránh checkpoint

1512 Đánh giá
9/14/2016 11:07:12 AM
Bước 1 : Login facebook nick cần lấy cookies trên trình duyệt (Chrome).

Bước 2 : Nhấn F12 để lấy cookies > Chọn tab Network > Chọn tiếp tab XHR > Chọn 1 request bất kì > Tìm đến dòng Request Headers > Copy cookieBước 3 : Nhập cookies login trên fplus
- Chọn đúng account của cookies để tránh login nhầm nick.
- Nếu muốn FPlus lưu và load cookies trong những lần đăng nhập sau vui lòng tick vào Checkbox "Lưu & load cookies..."💬