Login bằng Cookies tránh checkpoint
Login bằng Cookies tránh checkpoint

Login bằng Cookies tránh checkpoint

Overall ratings: 24 | Rating: 4.8 out of 5
9/14/2016 11:07:12 AM
Bước 1 : Login facebook nick cần lấy cookies trên trình duyệt (Chrome).

Bước 2 :
Cài đặt chrome extension lấy cookies tại : 
https://chrome.google.com/webstore/detail/get-cookie-for-fplus/meiemonoepdhpilhikedpphpfjmkfdni
get cookie chrome extension
Bước 3: Lấy cookies

Bước 4 : Nhập cookies login trên fplus
- Chọn đúng account của cookies để tránh login nhầm nick (Vào AutoLogin để thêm nick nếu không có).
- Nếu muốn FPlus lưu và load cookies trong những lần đăng nhập sau vui lòng tick vào Checkbox "Lưu & load cookies..."0901.731.871

0906.235.636

💬