Mời bạn bè xem livestream qua tin nhắn - FPlus
Mời bạn bè xem livestream qua tin nhắn - FPlus

Mời bạn bè xem livestream qua tin nhắn - FPlus

1/24/2019 1:52:31 PM
MỜI BẠN BÈ XEM LIVESTREAM QUA TIN NHẮN – FPLUS
FPlus giúp bạn mời bạn bè trên facebook của mình xem các video livestream trên facebook mà bạn muốn thông qua tin nhắn.
FPlus > Mời vào nhóm > Mời bạn bè xem Livestream
 

Bước 1: Tải danh sách bạn bè trên facebook.
  • Click để lấy danh sách bạn bè trên facebook.
  • Click để mở danh sách Id từ file.
  • Tick chọn bạn bè muốn mời xem livestream.
 

 
Bước 2: Thiết lập mời bạn bè xem video livestream facebook.
  • Nhập link video live
  • Chọn số người muốn mời / lần.
  • Chọn người bắt đầu mời.
  • Tổng số người bạn bè muốn mời.
 

 
Bước 3: Thiết lập mời qua tin nhắn và click “Bắt đầu”.
  • Tick để mời bạn bè xem livestream qua tin nhắn.
  • Thiết lập các thông số thời gian.
  • Click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn