Mời người like page vào nhóm Facebook page quản trị - FPlus
Mời người like page vào nhóm Facebook page quản trị - FPlus

Mời người like page vào nhóm Facebook page quản trị - FPlus

1/28/2019 10:41:29 AM
MỜI NGƯỜI LIKE PAGE VÀO NHÒM FACEBOOK PAGE QUẢN TRỊ - FPLUS
FPlus giúp bạn mời những người like page của bạn trên facebook tham gia vào nhóm trên facebook, page là quản trị viên của nhóm.
FPlus > Mời vào nhóm > Mời người like page vào nhóm
 

Bước 1: Chọn page của bạn.
Chọn page muốn mời người like page vào nhóm trên facebook.
Bước 2 : Chọn nhóm muốn mời bạn bè.
 

 
Bước 3: Chọn số người mời/ lần.
Bước 4: Chọn tổng số bạn bè muốn mời.
 

 
Bước 5: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn