Tạo đối tượng chạy quảng cáo trên Facebook - Quangcaouidfb.com
Tạo đối tượng chạy quảng cáo trên Facebook - Quangcaouidfb.com

Tạo đối tượng chạy quảng cáo trên Facebook - Quangcaouidfb.com

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
1/5/2019 10:35:09 AM
TẠO ĐỐI TƯỢNG CHẠY QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK – QUANGCAOUIDFB.COM
 
Step 1: Lấy file đối tượng chạy quảng cáo trên quangcaouidfb.com
 • Tải file UID chứa đối tượng chạy quảng cáo.
 • Chọn loại file muốn lấy để quảng cáo trên facebook: email hoặc số điện thoại.
 • Click để lấy file kết quả.
 

 
Step 2: Quảng cáo trên facebook.
 • Click “Quảng cáo trên facebook”.

 
 • Click “Tạo quảng cáo” để tạo quảng cáo trên facebook.
 
 • Click “Đối tượng”.

 
 • Click “Tạo đối tượng tùy chỉnh”.
 • Click “Hồ sơ khách hàng”.
 

 
Step 3: Tạo doanh nghiệp mới trên Facebook.
 
 • Tạo tài khoản cho doanh nghiệp.

 
 • Nhập thông tin cho doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, tên của bạn và email của doanh nghiệp.
 • Click “Tiếp”.
 

 
 • Nhập thông tin chi tiết về doanh nghiệp: Quốc gia, địa chỉ, thành phố, mã zip, số điện thoại…
 • Click “Gửi”.
 

 
Click để quay lại trình quản lý doanh nghiệp.
 

 
Thiết lập trình quản lý doanh nghiệp:


 
 • Thêm trang:


 
 • Thêm tài khoản quảng cáo


 
 • Thêm người:

 
 • Click để quay lại trình quản lý quảng cáo:
 

 
Step 4: Tạo đối tượng quảng cáo trên facebook.
 

 
 • Chọn nguồn của file tải lên: “Từ khách hàng và đối tác”.
 

 
 • Click để tải file đối tượng lên facebook.
Chú ý: File đối tượng đã quét được từ quangcaouidfb.com phải lớn hơn 1000, là file email hoặc số điện thoại. Mỗi email, số điện thoại để 1 dòng khác nhau.
  
Tạo đối tượng quảng cáo thành công.
Tạo đối tượng cần từ 30p – 1h để thiết lập và hiện quy mô.
 

 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x