Hướng dẫn đăng nhập bằng Cookie vào FPlusLive
Hướng dẫn đăng nhập bằng Cookie vào FPlusLive

Hướng dẫn đăng nhập bằng Cookie vào FPlusLive

7/27/2018 12:07:36 PM

Hướng dẫn đăng nhập bằng Cookie vào FPlusLive

Bước 1: Mở phần mềm FPlusLive lên, Chọn tab “Home”, Click “Download Get Cookie for FPlus”.


 
Bước 2: Tab “Get Cookie For FPlus” được mở ra. Cài đặt tiện ích.
 


 
 
Bước 3: Lấy Cookie nhận được.
  • Click vào biểu tượng của Get Cookie For FPlus.
  • Coppy Cookie nhận được.

 
Bước 4: Đăng nhập vào FPlusLive.
Nhập Cookie nhận được vào phần login và click “Thêm list account”.
  • Live lên tường page profile.
 

 
  • Lập lịch live video lên nhóm.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn