Phát live lên nhóm với tư cách page quản trị nhóm - FPlus
Phát live lên nhóm với tư cách page quản trị nhóm - FPlus

Phát live lên nhóm với tư cách page quản trị nhóm - FPlus

7/25/2018 5:32:29 PM
PHÁT LIVE LÊN NHÓM VỚI TƯ CÁCH PAGE QUẢN TRỊ NHÓM - FPlus 
FPlusLive giúp bạn phát các bài livestream lên tường, nhóm bạn tham gia với tư cách page. Bạn chú ý là phát live lên nhóm với tư cách page quản trị nhóm áp dụng cho những nhóm có page là quản trị viên và bạn là người quản trị trong page đó!
FPlusLive > Live lên tường page, profile.
 
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn phát live.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng “user|pass|cookie|token”.
 

 
Bước 2: Chọn nhóm sẽ phát live stream trong danh sách nhóm.
Cách 1: 
Cách 2:

 
Bước 3: Nhập thông tin cho video livestream.
 

 
Bước 4: Chọn video livestream.
  • Live video (mp4):

 
  • Live link livestream facebook đang phát:

 
  • Link video youtube:

  
 
Bước 5:  Chọn bài live trong danh sách đã lưu.

 
Bước 5: Thiết lập livestream.
  • Thêm ảnh vào video livestream.

 
  • Thiết lập thêm cho video livestream.


 
Bước 6: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu live”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn