Duyệt yêu cầu tham gia nhóm trong nhóm bạn quản lý - FPlusSheduler
Duyệt yêu cầu tham gia nhóm trong nhóm bạn quản lý - FPlusSheduler

Duyệt yêu cầu tham gia nhóm trong nhóm bạn quản lý - FPlusSheduler

7/11/2018 2:11:12 PM
DUYỆT YÊU CẦU THAM GIA NHÓM TRONG NHÓM BẠN QUẢN LÝ – FPLUS SCHEDULER
FPlus Sheduler sẽ giúp bạn xác nhận tất cả các yêu cầu tham gia nhóm trong nhóm bạn quản lý.
FPlus Sheduler > Group Realtime
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn duyệt yêu cầu tham gia nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng  “user|pass|cookie|token”.
  • Nhập định dạng “user name” – “password”.

Bước 2: Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Lưu & bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn