Lập lịch comment up bài đã đăng trong nhóm - FPlusSheduler
Lập lịch comment up bài đã đăng trong nhóm - FPlusSheduler

Lập lịch comment up bài đã đăng trong nhóm - FPlusSheduler

7/11/2018 2:14:10 PM
LẬP LỊCH COMMENT UP BÀI ĐÃ ĐĂNG TRONG NHÓM - FPLUS SCHEDULER
Chức năng này hỗ trợ bạn lấp lịch comment vào các bài đã đăng trong nhóm để up bài đã đăng.
FPlus Sheduler > Lập lịch nhóm.
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn duyệt yêu cầu tham gia nhóm.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng  “user|pass|cookie|token”.
  • Nhập định dạng “user name” – “password”.

 
Bước 2: Thiết lập comment up bài đã đăng.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “lưu & bắt đầu”.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn