Lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao
Lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao

Lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao

5/7/2019 11:59:18 AM
LẬP LỊCH GỬI LỜI NHẮC CHO BẠN BÈ ĐÃ MỜI VÀO NHÓM NÂNG CAO
 
Bạn có thể lập lịch để gửi lời nhắc cho những người bạn bè đã được bạn mời tham gia nhóm; hoặc thiết lập để xóa lời mời cũ và gửi lại mời mới. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản để tham gia vào hoạt động lập lịch này.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 
Bước 1: Thiết lập “Lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao
 • Click “Gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm”: để lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nhóm nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao trong danh sách account facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập nhóm muốn gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm
 • Số bạn bè muốn gửi lời nhắc: Tổng số bạn bè đã được mời tham gia nhóm mà bạn muốn gửi lời nhắc.
Nhập số lượng bạn bè bạn muốn gửi lời nhắc.
 • Đến: Tick để chọn số bạn bè tối đa muốn gửi lời nhắc đã được mời vào nhóm.
Nhập số lượng bạn bè tối đa bạn muốn gửi lời nhắc.
Ví dụ: Bạn để số bạn bè muốn gửi lời nhắc là 100. Phần mềm sẽ check và gửi 100 lời nhắc cho 100 người bạn đã được mời vào nhóm.
Bạn để số bạn bè muốn gửi lời nhắc từ 100 đến 200; phần mềm sẽ check và gửi từ 100- tối đa là 200 lời nhắc bạn bè đã được mời tham gia nhóm.
 

 
 • Id nhóm: Nhập ID nhóm – nhóm được bạn gửi lời mời bạn bè tham gia.
 • Xóa lời mời và gửi lại: Tick để xóa lời mời cũ đã gửi và gửi lại lời mời tham gia nhóm.
 

 
 • Thiết lập thời gian delays để gửi lời nhắc bạn bè tham gia nhóm.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập rời nhóm hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch gửi lời nhắc bạn bè đã mời vào nhóm”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập gửi lời nhắc bạn bè tiếp theo đã mời vào nhóm sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn