Lập lịch kết bạn nâng cao - FPlusScheduler
Lập lịch kết bạn nâng cao - FPlusScheduler

Lập lịch kết bạn nâng cao - FPlusScheduler

4/9/2019 9:46:13 AM
LẬP LỊCH KẾT BẠN NÂNG CAO - FPLUSSCHEDULER
FplusScheduler hỗ trợ bạn thiết lập kết bạn nâng cao cho tài khoản facebook mà bạn muốn. Bạn có thể thiết lập phương thức kết bạn: kết bạn theo gợi ý facebook, theo danh sách UID...; lựa chọn điều kiện bạn bè muốn kết bạn và cả thời gian chạy: chạy kết bạn hàng ngày, chạy kết bạn 1 lần hay chạy kết bạn lặp lại…
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch kết bạn nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch kết bạn nâng cao
 • Click “Kết bạn”: để lập lịch kết bạn nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch kết bạn
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch kết bạn nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch kết bạn nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch kết bạn đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch kết bạn nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch kết bạn nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin“Lập lịch kết bạn”
Chọn phương thức kết bạn:
 • Kết bạn từ UID: Kết bạn theo danh sách UID đã thêm.
Nhập danh sách UID muốn kết bạn.
 • Kết bạn theo gợi ý của facebook: Tick để kết bạn theo gợi ý từ facebook.
 • Kết bạn theo bạn của bạn và vị trí: Nhập vị trí muốn kết bạn
 

 
 • Số yêu cầu kết bạn muốn gửi: Chọn số lượng bạn bè bạn muốn gửi lời mời kết bạn.
 • Xóa yêu cầu không được chấp nhận sau (ngày): Tick để xóa các yêu cầu kết bạn đã gửi nhưng sau (ngày) chưa được chấp nhận.
 • Gửi lại sau khi xóa: Tick để gửi lại những lời mời kết bạn bạn vừa thiết lập xóa.
 

 
Thiết lập điều kiện kết bạn:
 • Tick chọn điều kiện kết bạn mà bạn muốn gửi lời mời kết bạn.
 • Comment post: Tick để comment vào bài post của những người bạn đã gửi lời mời kết bạn.
Nhập nội dung comment.
 • Like post: Tick để like bài post của những người bạn đã gửi lời mời kết bạn.
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch kết bạn thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi kết bạn.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập kết bạn hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập ” Lập lịch kết bạn”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập kết bạn này sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch kết bạn và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch kết bạn: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch kết bạn.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch kết bạn nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Kết bạn nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn