Lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao - FPlusScheduler
Lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao - FPlusScheduler

Lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao - FPlusScheduler

4/9/2019 4:43:25 PM
LẬP LỊCH MỜI BẠN BÈ VÀO NHÓM NÂNG CAO

Với tính năng này, bạn có thể lập lịch để mời bạn bè tham gia vào nhóm bạn muốn: lập lịch chạy hàng ngày, chạy 1 lần, chạy lặp lại sau bao nhiêu phút hay chạy lặp lại theo đúng thời gian trong tuần….
Bạn có thể thiết lập sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc; tiết kiệm thời gian.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 

Bước 1: Thiết lập “Lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao
 • Click “Tham gia nhóm”: để lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm  nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập nhóm muốn mời bạn bè
 • Số bạn bè muốn mời vào nhóm: Chọn số lượng bạn bè muốn mời vào nhóm.
 • Mời theo gợi ý: Tick để mời bạn bè theo gợi ý trên facebook.
 • ID nhóm muốn mời vào: Nhập ID của nhóm mà bạn muốn mời bạn bè tham gia.
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch mời bạn bè vào nhóm thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi tham gia nhóm.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập mời bạn bè vào nhóm hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần - chạy đúng 1 lần theo thời gian đã được chọn.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch mời bạn bè vào nhóm”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần: Theo đúng thời gian và thứ được chọn thì phần mềm sẽ tự động chạy thiết lập mời bạn bè vào nhóm
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập mời bạn bè tiếp theo sau (phút) : Sau...phút thì phần mềm tự động chạy mời bạn bè vào nhóm
 


Bước 4: Chọn tài khoản lập lịch mời bạn bè vào nhóm và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch mời bạn bè vào nhóm.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch mời bạn bè vào nhóm nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn