Checkin facebook chéo giữa các thành viên - LikePlus
Checkin facebook chéo giữa các thành viên - LikePlus

Checkin facebook chéo giữa các thành viên - LikePlus

7/16/2018 5:03:21 PM
CHECKIN FACEBOOK CHÉO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN – LIKEPLUSS
LikePlus sẽ giúp bạn thực hiện hoạt động checkin facebook giúp giới thiệu, quảng cáo địa điểm mà bạn checkin bằng cách tương tác checkin chéo giữa các thành viên sử dụng Like Plus.
Bước 1: Nhập danh sách nick muốn checkin chéo.
  • Nhập mỗi dòng một cookie.
  • Nhập mỗi dòng một token.
  • Nhập mỗi dòng một định dạng user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Nhập ID hoặc link muốn tăng checkin.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn