Hướng dẫn sử dụng auto google+ trên nhiều tài khoản
Hướng dẫn sử dụng auto google+ trên nhiều tài khoản

Hướng dẫn sử dụng auto google+ trên nhiều tài khoản

Overall ratings: 42 | Rating: 5 out of 5
5/21/2015 1:40:02 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTO GOOGLE + 1 TRÊN NHIỀU TÀI KHOẢN
Gplus giúp bạn tự động thiết lập +1 và comment trên tài khoản google+ của bạn.
Gplus > Tự động +1
 

Bước 1: Lấy danh sách cộng đồng đã tham gia và nhập nội dung comment trên google+.
Bạn có thể tick hoặc bỏ tick để lựa chọn những cộng đồng muốn auto +1 hoặc comment tự động.


 
Bước 2: Thêm account muốn auto +1 trên Google+.
  • Nhập email|pass.
  • Nhập email|pass|proxyIp:proxyPort:user:pass.
  • Nhập email|pass|sshIp|sshUser|sshPass.
  • Nhập email và password riêng.

 
Bước 3: Thiết lập sử dụng nhiều acc muốn auto +1 trên Google+.


 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”. 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn