Hướng dẫn tạo playlist hàng loạt trên youtube - GPlus
Hướng dẫn tạo playlist hàng loạt trên youtube - GPlus

Hướng dẫn tạo playlist hàng loạt trên youtube - GPlus

7/21/2018 11:45:28 AM
TẠO PLAYLIST HÀNG LOẠT TRÊN YOUTUBE – GPLUS
GPlus giúp bạn tạo hàng loạt các playlist trên kênh youtube của bạn. Playlist được tạo từ những video bạn tìm được theo từ khóa trên youtube và những video của bạn được thêm vào trong danh sách link video.
GPlus > Youtube > Create playlist youtube.

Bước 1: Lập danh sách link video tạo playlist.
  • Tìm link video bằng tìm kiếm từ khóa trên youtube và các điều kiện kèm theo.
  • Chọn video muốn thêm vào playlist và nhập danh sách link video của bạn muốn thêm vào playlist.


Bước 2: Thiết lập các thông tin cho playlist: tên playlist, thông tin mô tả playlist.
 

 
Bước 3: Lựa chọn các cách tạo lập playlist.
  • 1 dòng 1 playlist: Số playlist được tạo ra bằng với số tên playlist đã đặt trong danh sách phía trên (bạn có 10 tên playlist => tạo ra 10 playlist).
  • Random tên video: Tạo 2 playlist thì tên của 2 playlist này sẽ được chọn random trong danh sách tên phía trên.
  • Lấy tên từ video tìm được: Tạo 3 playlist thì tên của 3 playlist sẽ được chọn từ tên của video tìm được.
  • Trộn video của bạn vào sau video thứ: Bạn để số 3 thì video của bạn sẽ được thêm vào vị trí số 3 trong playlist.

  • Trộn random video: Trộn giữa video tìm được và video thêm vào để tạo thành playlist: chọn số lượng video tìm được /1playlist và số video của bạn /1playlist.

 
Bước 3: Chọn tài khoản muốn tạo playlist trên kênh youtube và click “Bắt đầu”.


 
Ngoài ra: Bạn có thể thiết lập để sử dụng nhiều tài khoản.
  • Bạn có thể thêm account để tạo playlist với nhiều tài khoản Google+
( Nếu không sử dụng nhiều tài khoản thì nó sẽ tạo playlist cho tài khoản mình đã đăng nhập).
 
  • Thiết lập tạo playlist nhiều tài khoản.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn