Kết bạn trên Google +
Kết bạn trên Google +

Kết bạn trên Google +

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
11/5/2018 3:03:52 PM
KẾT BẠN TRÊN GOOGLE+
GPlus giúp thêm ban bè vào vòng kết nối trên Google+ của bạn. Đây có thể là những người đã +1, comment, share cho một bài đăng hoặc 1 profile, người comment trên youtube hoặc những người là thành viên của một cộng đồng bất kỳ.
 
Bước 1: Tìm uer muốn thêm vào vòng kết nối.

1.   Tìm từ link bài đăng: Tìm user đã +1 cho bài đăng và user đã comment cho bài đăng.
 • Nhập link bài đăng muốn quét.
 • Chọn thời gian lọc người có hoạt động.
 • Tìm user +1 cho bài đăng.
 • Tìm user đã comment cho bài đăng.
 

 
2.   Tìm từ bài đăng của profile.
 • Nhập link profile.
 • Chọn số bài muốn lấy.
 • Click tìm user đã +1, comment, share cho profile

 
3.   Tìm từ cộng đồng.
 • Nhập link cộng đồng.
 • Chọn số ID muốn lấy.
 • Click tìm thành viên trong cộng đồng.

 
4.   Người comment Youtube.
 • Nhập link video youtube.
 • Chọn số ID muốn lấy.
 • Click tìm người comment video.

 
Bước 2: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”.
Click “quét email” để quét email các user đã quét được.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn