Scan & Check Proxy
Scan & Check Proxy

Scan & Check Proxy

6/29/2016 9:16:51 AM
Proxy có thể lấy từ các web proxy free hoặc scan trên phần mềm.
Hoặc lấy từ http://gatherproxy.com/proxylist/downloadproxylist/?sid=9184680 hỗ trợ ~5k proxy 1 ngày.

Check proxy: Thêm danh sách proxy và quét, hệ thống có thể quét 100 > 1000 proxy cùng lúc.
Check proxy

Scan proxy: Nhập danh sách các web cung cấp proxy free hoặc click Load DemoWebsite Data và bắt đầu quét, hệ thống sẽ quét proxy hiện trong nội dung web.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn