Tự động tìm và comment video Youtube
Tự động tìm và comment video Youtube

Tự động tìm và comment video Youtube

11/17/2015 8:35:47 AM
Bước 1 : Tìm video hoặc load video từ file

Bước 2 : Thêm Comment
- Thêm [r] để chèn random kí tự đặc biệt
- Thêm [d] để chèn thời gian hiện tại tạo random cho nội dung
- Random nội dung theo dạng a | b | c hoặc {a|b|c}

Bước 3 : Bắt đầu comment0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn