Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên nhiều tài khoản Shopee
Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên nhiều tài khoản Shopee

Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên nhiều tài khoản Shopee

3/14/2019 1:35:36 PM
CHỈNH SỬA SẢN PHẨM HÀNG LOẠT TRÊN NHIỀU TÀI KHOẢN SHOPEE
ShopeePlus giúp bạn chỉnh sửa hàng loạt cách sản phẩm trên nhiều tài khoản của Shopee: chỉnh sửa tên, mô tả, ảnh, số đo, kho, giá…. Như vậy, giúp tránh tình trạng trùng nội dung và khóa tài khoản trên Shopee.
ShopeePlus > Quản lý & đẩy sản phẩm
 

Bước 1: Tải danh sách account và danh sách sản phẩm trên Shopee.
 • Click “Tải lại danh sách”: tải ra danh sách tất cả các account trên Shopee.
 • Click chọn tài khoản Shopee muốn quản lý và đẩy sản phẩm: Danh sách sản phẩm bên cạnh sẽ chỉ hiện ra tất cả các sản phẩm của shop đó.
 

 
 • Click “Hiện tất cả các sản phẩm”: Hiện tất cả các sản phẩm của các các tài khoản shop trên shopee.
 

 
Bước 2: Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên Shopee

Cách 1: Trực tiếp chỉnh sửa nội dung, thông tin từng sản phẩm

Click đúp vào những thông tin của sản phẩm mà bạn muốn thay đổi để thêm hoặc xóa và nhập nội dung mới.
Bạn có thể thay đổi trực tiếp: Tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm.Cách 2: Chỉnh sửa hàng loạt thông tin của các sản phẩm.
 • Tick để chọn các sản phẩm muốn chỉnh sửa hàng loạt.
 • Click “Sửa hàng loạt” để bắt đầu chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trên shopee.
 

 
Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm:
 • Thêm vào đầu tên sản phẩm: Thêm nội dung muốn thêm vào đầu tên sản phẩm.
 • Thêm vào cuối tên sản phẩm: Thêm nội dung muốn thêm vào cuối tên sản phẩm.
 • Thay thế từ khóa trong tên: Nhập từ khóa và từ thay thế.
 • Thêm vào đầu nôi dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào đầu mô tả.
 • Thêm vào cuối nội dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào cuối mô tả.
 

 
 • Thay thế từ khóa trong nội dung: Nhập từ khóa và từ thay thế cho từ khóa ở trong nội dung.
 • Điều chỉnh giá, số lượng trong kho và cân nặng: có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm.
 • Click “Áp dụng”.
Như vậy  bạn đã chỉnh sửa thành công sản phẩm trên nhiều tài khoản của Shopee cùng một lúc.
 

 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn