Đăng sản phẩm hàng loạt lên Shopee
Đăng sản phẩm hàng loạt lên Shopee

Đăng sản phẩm hàng loạt lên Shopee

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
3/14/2019 8:24:51 AM
ĐĂNG SẢN PHẨM HÀNG LOẠT LÊN SHOPEE
Shopee hướng dẫn bạn cách để đăng sản phẩm hàng loạt lên tài khoản shopee của bạn. Bạn có thể lấy sản phẩm từ một shop khác về đăng hoặc tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa và chuyên mục sản phẩm. Đồng thời, bạn có thể chỉnh sửa nội dung cho sản phẩm lấy về, tránh trùng lặp nội dung khi đăng, giúp hạn chế tình trạng bị khóa account trên shopee.
Shopee > Đăng sản phẩm
 

Bước 1: Tải danh sách tài khoản Shopee.
Click để tải danh sách tài khoản shopee của bạn trong ShopeePlus.
Bạn có thể thêm tài khoản shopee trong mục “Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee”.
 

 
Bước 2: Lấy sản phẩm đăng lên Shopee.
Cách 1: Lấy sản phẩm từ shop khác đăng lên shopee của mình.
 • Nhập link shop muốn lấy sản phẩm.
 • Chọn số lượng sản phẩm muốn lấy.
 • Click “Tìm
 • Danh sách sản phẩm lấy được từ shopee trên.
 

 
Cách 2: Lấy sản phẩm theo từ khóa và chuyên mục.
 • Nhập từ khóa của sản phẩm muốn tìm kiếm.
 • Chọn chuyên mục sản phẩm: sản phẩm mặc định, phổ biến, liên quan, mới nhất, bán chạy.
 

 
 • Chọn số lượng sản phẩm muốn lấy.
 • Click “Tìm”.
 

 
Bước 3: Chỉnh sửa nội dung cho bài đăng sản phẩm lấy về đăng.
 • Tick chọn các sản phẩm muốn chỉnh sửa nội dung và các thông số.
 • Click “Sửa nhanh” để sửa nhanh tên, mô tả và các thông số.
 

 
Sửa nhanh: Chỉnh sửa hàng loạt
 • Thêm vào đầu tên sản phẩm: Thêm nội dung muốn thêm vào đầu tên sản phẩm.
 • Thêm vào cuối tên sản phẩm: Thêm nội dung muốn thêm vào cuối tên sản phẩm.
 • Thay thế từ khóa trong tên: Nhập từ khóa và từ thay thế.
 • Thêm vào đầu nôi dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào đầu mô tả.
 • Thêm vào cuối nội dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào cuối mô tả.
 

 
 • Thay thế từ khóa trong nội dung: Nhập từ khóa và từ thay thế cho từ khóa ở trong nội dung.
 • Điều chỉnh giá, số lượng trong kho và cân nặng: có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm.
 • Click “Áp dụng”.
 

 
Sửa riêng từng sản phẩm:
 • Click để lưu các sản phẩm đã chọn.
 • Click “OK
 • Click để mở danh sách các sản phẩm đã lưu.
 

 
 • Chỉnh sửa nhanh tên và mô tả: Click để chỉnh sửa nhanh tên và mô tả của các sản phẩm đã chọn (Giống phần chỉnh sửa nhanh)
 • Xóa tất cả/xóa sản phẩm đã chọn: Click để xóa tất cả các sản phẩm trong danh sách hoặc xóa các sản phẩm đã chọn.
 • Chỉnh sửa: Click để chỉnh sửa nội dung cho từng sản phẩm.
 

 
Sửa sản phẩm:
 • Chỉnh sửa tên sản phẩm.
 • Chỉnh sửa nội dung phần mô tả của sản phẩm.
 • Chỉnh sửa danh mục của sản phẩm.
 

 
 • Click “Chọn ảnh” để chọn và tải ảnh muốn thay thế lên ShopeePlus.
 • Điều chỉnh giá, kho, cân nặng và kích thước của sản phẩm.
 • Click “Áp dụng” để lưu các thiết lập đã thay đổi.
 

 
Các sản phẩm đã chỉnh sửa và thay đổi thành công:
 • Click chọn các sản phẩm muốn đăng.
 • Click “Chọn” để lưu các sản phẩm đã chọn ở trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để lưu tất cả các sản phẩm trong danh sách.
 

 
Các sản phẩm được chỉnh sửa được đưa ra ngoài danh sách sản phẩm.
 

 
Bước 4: Đăng sản phẩm lên Shopee.
 • Chọn các sản phẩm muốn đăng lên shopee trong danh sách sản phẩm.
 • Chọn account của shopee muốn đăng sản phẩm.
 • Click “Đăng lên Shop đã chọn” để đăng sản phẩm lên tài khoản Shopee đã chọn.
 

0901.731.871

0906.235.636

x