Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee
Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee

Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee

3/13/2019 11:44:41 AM
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG NHIỀU TÀI KHOẢN SHOPPE
Plus24h hướng dẫn bạn thêm nhiều tài khoản và login vào phần mềm ShopeePlus. Bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều tài khoản Shopee bằng cách mở nhiều tab và login shopee.
Shopee > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee

Cách 1: Thêm tài khoản bằng Cookie Facebook.
  • Nhập Cookie Facebook: Cookie của tài khoản Facebook liên kết với Shoppe.
  • Click “Đăng nhập”.
 

 
Cách 2: Login bằng cách nhập tài khoản Shopee
  • Nhập user – pass của tài khoản Shopee
  • Click “Đăng nhập”.
 

 
Danh sách tài khoản Shopee đã thêm thành công.
  • Chọn tài muốn login. Click “Login các tài khoản đã chọn” để đăng nhập.
  • Click đúp vào tài khoản muốn đăng nhập để đăng nhập thành công vào Shopee Plus.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn