Tự động đẩy sản phẩm trên Shopee
Tự động đẩy sản phẩm trên Shopee

Tự động đẩy sản phẩm trên Shopee

3/14/2019 11:54:31 AM
TỰ ĐỘNG ĐẨY SẢN PHẨM TRÊN SHOPPE
Tính năng  “tự động đẩy sản phẩm trên Shopee” hỗ trợ bạn đẩy các sản phẩm bạn muốn lên đầu danh sách các sản phẩm cùng danh mục, từ đó tăng tỷ lệ tiếp cận người dùng, tăng lượt Click và tăng doanh thu bán hàng.
Shopee >  Quản lý & đẩy sản phẩm
 

Tải danh sách tài khoản trên shopee:
 • Click “Tải lại danh sách”: tải ra danh sách tất cả các account trên Shopee.
 • Click chọn tài khoản Shopee muốn quản lý và đẩy sản phẩm: Danh sách sản phẩm bên cạnh sẽ chỉ hiện ra tất cả các sản phẩm của shop đó.
 

 
 • Click “Hiện tất cả các sản phẩm”: Hiện tất cả các sản phẩm của các các tài khoản shop trên shopee.
 

 
Tick để chọn các sản phẩm mà bạn muốn.
 • Click “Xóa sản phẩm đã chọn” để xóa những sản phẩm đã được tick chọn.

 
 • Sửa hàng loạt: Click để sửa thông tin những sản phẩm mà bạn đã chọn.
 • Điều chỉnh giảm/tăng giá (%) : Chọn % gia mà bạn muốn tăng hoặc giảm cho sản phẩm. Click “OK”.
 • Thay đổi số lượng sản phẩm: Chọn số lượng của sản phẩm có trên shop mà bạn muốn thay đổi.Click “OK”.
 

 
Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm:
 • Thêm vào đầu tên sản phẩm: Thêm nội dung muốn thêm vào đầu tên sản phẩm.
 • Thêm vào cuối tên sản phẩm: Thêm nội dung muốn thêm vào cuối tên sản phẩm.
 • Thay thế từ khóa trong tên: Nhập từ khóa và từ thay thế.
 • Thêm vào đầu nôi dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào đầu mô tả.
 • Thêm vào cuối nội dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào cuối mô tả.
 

 
 • Thay thế từ khóa trong nội dung: Nhập từ khóa và từ thay thế cho từ khóa ở trong nội dung.
 • Điều chỉnh giá, số lượng trong kho và cân nặng: có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm.
 • Click “Áp dụng”.
 

 
Đẩy sản phẩm trên Shopee:
 • Tick chọn các sản phẩm mà bạn muốn tự động đẩy trên Shopee.
 • Danh sách tự động đẩy: Click để mở danh sách tự động đẩy trên shop đã được bạn chọn.
 

 
Danh sách các sản phẩm được tự động đẩy:
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn