Hướng dẫn tải xuống video Douyin hàng loạt - TikTokPlus
Hướng dẫn tải xuống video Douyin hàng loạt - TikTokPlus

Hướng dẫn tải xuống video Douyin hàng loạt - TikTokPlus

7/21/2020 11:30:10 AM
1. Tải video hàng loạt theo trending với lượng video nhiều Trung Quốc

Bước 1: Để trống không nhập link video
Bước 2: Chọn số video sẽ copy theo trending từ Douyin Trung QuốcBước 3: Click Lấy từ Douyin
Bước 4: Chọn các bài muốn lưu lại trên danh sách bài
Bước 5: Click Chọn tất cả2. Tải video hàng loạt theo danh sách link video  nguồn từ  Douyin

Bước 1: Nhập danh sách link video Douyin
Bước 2: Chọn Edit video khi thực hiện copy

Bước 3:Click Lấy từ Douyin
Bước 4: Chọn các bài muốn lưu lại trên danh sách bài
Bôi đen các bài muốn chọn để lưu 
Bước 5: Click Chọn tất cả

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn