Cập nhật quy định mới của Inbox trên Facebook 2020

Qua từng năm, Facebook luôn update và đưa thêm các quy định để tăng sự kiểm soát trên facebook, cũng như hỗ trợ tăng trải nghiệm cho khách hàng.Bài chia sẻ này sẽ giới thiệu những thay đổi và hạn chế từ facebook đối với Facebook Messenger 2020.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn