Lập lịch tham gia nhóm nâng cao - FPlusScheduler

Bạn có thể: tham gia nhóm theo ID nhóm bạn muốn, tham gia nhóm theo gợi ý facebook hay tìm kiếm nhóm theo từ khóa.bạn cũng có thể thiết lập điều kiện để lọc các nhóm trên; thiết lập thời gian chạy: chạy tham gia nhóm hàng ngày; tham gia nhóm một lần theo đúng thời gian cài đặt; tham gia nhóm liên tục hay lặp lại trong tuần.

Hướng dẫn coppy group to list token facebook - FPlus Token Cookie

Bạn có 2 nhóm tài khoản A, B và tài khoản A tham đã tham gia vào nhiều nhóm còn tài khoản B thì chưa. Từ đó sao chép nhóm sang danh sách tài khoản chưa có nhóm theo dạng 1-1. Khi chạy tài khoản 1 trong danh sách A sẽ mời tài khoản 1 của danh sách B vào các nhóm đã tham gia. Chức năng này của FPlus sẽ giúp bạn thưc hiện điều này.

0901.731.871

0906.235.636

x