Tải phần mềm tự động đăng tin Facebook FPlus REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (6624 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm tự động đăng tin quảng cáo Facebook FPlus

Tính năng trong FPlus Hướng dẫn sử dụng FPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn đang bán hàng qua mạng, và chưa có giải pháp marketing sản phẩm hiệu quả. FPlus chính là lựa chọn số 1 trong marketing facebook.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống FPlus 4.9.0.6 và dùng thử ngay 7 ngày
Phiên đầy đủ tính năng
Download English Version
FPlus with English language.

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Yêu cầu IE8 trở lên: Download IE9 32bit, Download IE9 64bit, Download IE11

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=wp-HNUvZ1y8&list=PLOlwy9jxkiDNFVqhwtTHYYDbVJNHRCKOu

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET
Bước 2: Cài đặt FPlus bằng cách chạy file FPlus_Vx.x.exe trong file tải về.
Bước 3: Nếu không hiện trang LoginFb khi bật phần mềm: đặt dns google và xóa file hoặc ip facebook trong file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 4: Xem thêm các hướng dẫn fix lỗi tại : Hướng dẫn Fix lỗi phần mềm
Bước 5: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Hướng dẫn chia sẻ , Hướng dẫn khác

Release notes:

[18/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Tạo page ] Lỗi: Không điền mô tả khi tạo page
[18/05/2024 - Fplus, Fplusscheduler > Check live hotmail ] Hiện sai trạng thái hotmail khi check live hotmail
[20/05/2024 - Fplus thường > join nhóm > tìm và quét thông tin nhóm ] Lỗi lưu id đã chọn ra file ở tìm và quét thông tin nhóm Fplus Thường
[17/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản > Check cookie ] Check tính năng check cookie với ua iphone app
[16/05/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] Update : click tắt thông báo Bắt đầu với mẫu tự động khi gửi tin nhắn bằng page
[16/05/2024 - Fplus > đăng bài ] Update: Xóa các bài đã chọn ở mục danh sách bài đã lưu khi đăng bài trên Fplus chrome
[16/05/2024 - Fplus > Fplus chrome ] Check: "chuyển ngôn ngữ về tiếng anh us" trong thiết lập nâng cao
[14/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng story ] Đề xuất: thêm select all page để chọn tất cả page nhanh cho tính năng đăng story
[16/05/2024 - Fplus > Fplus chrome >Quản lý tài khoản, FPlus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Lọc UID nâng cao ] Check lỗi: Hiện sai năm tạo theo uid
[13/05/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Đề xuất thêm tính năng check live hotmail qua pop3
[13/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng story] Check tính năng Đăng story
[09/05/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check live hotmail với hotmail khóa dạng thêm sdt mới
[08/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Gửi tin nhắn marketplace ] Lỗi gửi tin nhắn market Place
[09/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Commnent like seeding ] Lỗi comment bài viết chứa từ khóa trên comment like group Fplus chrome
[06/05/2024 - fpluschrome > gửi tin nhắn bằng uid ] đề xuất tắt chrome khi gửi tin nhắn cho uid bị chăn không gửi được
[13/05/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Lỗi thao tác bật pop3 khi vào hotmail ở tính năng Vượt checkpoint hotmail + reset pass qua mail + Check live hotmail
[03/05/2024 - Fplus, FplusScheduler > Unlock hotmail phone ] Update: khi nhập số unlock hotmail với site 5sim.net không nhập cả đầu số
[09/05/2024 - Fplusscheduler > change info ] Lỗi: lỗi không thao tác ẩn số cảm xúc trên bài viết
[09/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Mời bạn bè like page ] Lỗi không click mời bạn bè và người theo dõi trên mời bạn bè like page trên Fplus chrome
[09/05/2024 - Fplus, FplusScheduler > Đổi pass hotmail và thêm mail khôi phục mailtm] Lỗi không nhập mật khẩu cũ xác nhận khi đổi pass hotmail
[09/05/2024 - Fplus> Fplus Chrome > Comment like group ] Check comment nhóm check từ khóa
[09/05/2024 - Fplus, FplusScheduler > Quản lý tài khoản > Reset pass qua mail ] Update: cập nhật cookie tài khoản sau khi reset pass qua mail
[09/05/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Quét nội dung comment ] Lỗi quét nội dung cmt với link video
[02/05/2024 - Fplus > fplus chrome > comment seeding comment ] Lỗi tính năng Comment seeding comment
[09/05/2024 - Fplus, FplusScheduler > Quản lý tài khoản > Hotmail ] Update: load 5 lần nếu vào hotmail gặp giao diện : Ref A
[09/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng marketplace ] lỗi lấy sp từ link shopee ở tính năng đăng marketplace
[09/05/2024 - Fplus > fplus chrome > kết bạn với người like comment bài viết trên nhóm, page] Lỗi kết bạn với người đăng bài ạ ở fpluschrome
[09/05/2024 - Fplus, FplusScheduler > Quản lý tài khoản chrome > Turn off 2fa ] Lỗi: Báo sai trạng thái khi tắt 2fa
[10/05/2024 - Fplus> fplus chrome] Lỗi không hiện sđt ở cột phone ở fpluschrome
[27/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản : Tương tác theo từ khóa ] Check tính năng comment theo từ khóa
[09/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng comment nhầm bài trên tường khi thiết lập comment bài sau khi đăng page
[09/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like group ] Check tính năng comment like group không load được hết nhóm quản trị
[03/05/2024 - fpluschrome > commnet like group] comment chỉnh sửa lỗi khi comment bài trong nhóm gặp bài video
[09/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản > Thiết lập nâng cao ] Check tính năng : Dừng checklive khi notlive >
[09/05/2024 - Fplus chrome > Đăng nhóm ] Lỗi thao tác đăng nhóm trên Fplus chrome
[24/04/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: không đặt giá trị số acc chạy song song là 0
[09/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm ] Check lỗi: treo lâu ở giao diện nhóm khi vào nhóm gặp thông báo chặn market
[09/05/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Graph Search > Tìm bài viết theo từ khóa ] Check tính năng tìm bài viết theo từ khóa
[09/05/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Join nhóm > Tìm & quét thông tin nhóm ] Check: tìm và quét thông tin nhóm tải nhóm nhiều hơn số lượng limit
[09/05/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Đăng nhóm ] Đề xuất: Hỗ trợ sắp xếp danh sách nhóm theo cột member ở tính năng đăng nhóm
[23/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản > Reset pass qua mail] Check tính năng reset pass qua mail với tài khoản fb chưa login
[23/04/2024 - Fplus> Đăng nhập fb > Tìm uid > Quét nội dung comment ] Check tính năng Quét nội dung cmt với bài reel
[23/04/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Đăng nhóm] Check tính năng like cmt bài đã đăng sau khi đăng nhóm
[23/04/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Không thực hiện bật pop3 hotmail
[23/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng market place > Chọn từ shopee ] Check tính năng lấy sản phẩm theo link shopee ở Đăng marketplace
[23/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check lỗi: đăng bài theo danh sách đã lưu k nhận danh sách bài mới
[24/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng comment sau khi đăng khi đăng reel với đăng tường & page
[13/04/2024 - Fplus, FplusSheduler > bật 2fa ] lỗi không bật được 2fa sau khi xác nhận mail
[23/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản > Hotmail; Fplusscheduler > Tài khoản > Hotmail] Đề xuất: Thêm mail khôi phục xác nhận khi không có thông tin mail khôi phục cũ của hotmail
[15/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản ] Đề xuất: thêm thay đổi thời gian đăng bài theo bài viết gốc ở tính năng Copy bài viết chạy kịch bản
[15/04/2024 - fplus > fplus thường > graph search > tìm bài viết theo từ khóa ] Update thêm hiển thị nội dung viết bài theo từ khóa
[15/04/2024 - Shopeeplus> Đăng nhập shop ] Đề xuất: thêm lựa chọn Copy User|Pass khi click tài khoản ở đăng nhập shopee
[15/04/2024 - Fplus, Fplusscheduler > Hotmail > Thêm mail khôi phục mailtm, Unlock & vượt checkpoint mail khôi phục mailtm ] Check tính năng thêm mail khôi phục cho hotmail có dấu chấm
[15/04/2024 - Fplus, FplusScheduler ] check tính năng Unlock hotmail phone
[15/04/2024 - Fplus> Fplus chrome > Quản lý tài khoản , Fplusscheduler > Tài khoản ] Update: Login chrome với 2fa dạng mới
[09/05/2024 - Fplus chrome > đăng marketplace ] Lỗi không chọn nhóm khi đăng trên marketplace Fplus chrome
[15/04/2024 - Fpluschrome > đăng maketplace] Lỗi tải sản phẩm từ shopee ở marketplace
[15/04/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Tìm uid thành viên nhóm ] Update: thêm tìm bạn bè trong nhóm với tính năng Tìm uid thành viên nhóm
[09/05/2024 - Fplus chrome > tạo business ] Lỗi tạo business trên Fplus chorme
[15/04/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Join nhóm > Tìm & quét thông tin nhóm ] Check nhóm phải duyệt tìm & quét thông tin nhóm
[05/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Xóa bài viết & comment] Update: thêm tính năng gỡ thẻ bài viết trên tường
[01/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản ] Đề xuất: thêm tích chọn chế độ load bài khi tương tác theo từ khóa
[01/04/2024 - Fplus > Fplus chrome> Xóa bài viết & comment ] Check tính năng xóa bài trên page fplus chrome
[01/04/2024 - Fplus thường > comment > xóa bài đã đăng ] Lỗi xóa bài đăng trên mục comment trên Fplus thường
[05/04/2024 - Fplus, FplusScheduler > Vượt checkpoint hotmail, Hotmail] Update: Load lại khoảng 5 lần nếu các tính năng có login hotmail hiện màn hình trắng khi truy cập mail
[29/03/2024 - Fplus > sử dụng máy ảo > kịch bản > rời nhóm] [ld9-fb435] check rời nhóm kịch bản
[01/04/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Lỗi hiển thị tích xóa email khi dùng ngôn ngữ tiếng anh trong change info
[09/05/2024 - Fplus, FplusScheduler > Vượt checkpoint hotmail ] Check tính năng vượt checkpoint 956 với tài khoản có 2 email và thông tin email đang có trên phần mềm là mailtm
[29/03/2024 - Fplus > sử dụng máy ảo > kịch bản > hủy bạn bè] [ld9-fb435] check hủy bạn bè kịch bản
[29/03/2024 - Fplus > sử dụng máy ảo > kịch bản > đọc thông báo] [ld9-fb435] check đọc thông báo kịch bản
[05/04/2024 - Fplus > Fplus Chrome> Mời bạn bè like page ] đề xuất: thêm tích mời tất cả tương tác bài viết like page qua business
[01/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding bằng page ] Check tính năng like page bằng page profile
[01/04/2024 - Fplus> Đăng nhập fb> Page > Đăng bài lên page, Fplus> Fplus Profile > Đăng tường profile & page , Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page, Fplusscheduler > page realtime ] Đăng bài lên page lỗi với những page có hiện quảng cáo messenger
[01/04/2024 - Fplus, FplusScheduler > quản lý tài khoản ] Check tính năng view link custom
[01/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Gửi tin và trả lời tin nhắn ] Check tính năng trả lời tin nhắn
[05/04/2024 - Fplus> Fplus Chrome > Comment like seeding ] Comment like seeding không hoạt động tag chính mình
[10/04/2024 - Fplus, FplusScheduler > Quản lý tài khoản > Hotmail ] Update: tích "Don't show this again" khi login hotmail
[19/03/2024 - fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm > Thiết lập ] Update: thêm tích Tắt thông báo bài đã đăng ở tính năng đăng nhóm fplus chrome
[01/04/2024 - Fplus, FplusScheduler > Reset pass hotmail qua mailtm] Update : hiện đúng trạng thái khi reset pass hotmail báo lỗi
[01/04/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Unlock & vượt checkpoint hotmail mail khôi phục getnada lấy sai code
[01/04/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Check tính năng Đổi pass hotmail và thêm mail khôi phục mailtm
[19/03/2024 - Tiktokplus > Tiktokshop] Check tính năng đăng sản phẩm tiktok
[19/03/2024 - Fplus, FplusScheduler > Quản lý tài khoản > Hotmail > Xóa và thêm mail khôi phục mailtm] Check tính năng xóa và thêm mail khôi phuc mailtm
[19/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Hủy kết bạn ] Check tính năng hủy bạn bè sai điều kiện check bạn chung
[19/03/2024 - Fplus> Fplus chrome > Comment like seeding ] Lỗi không tag bạn bè khi comment like seeding bằng mbasic (lỗi theo tài khoản)
[19/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > comment like group ] Lỗi chỉnh sửa với nội dung ban đầu ở tính năng comment like group
[19/03/2024 - Fplus, FplusScheduler > Chạy kịch bản > Đăng bài ] Update: dừng đăng nhóm ở kịch bản khi có thông báo chặn
[19/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản ] Check tích random kịch bản ở tính năng Chạy kịch bản
[27/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Kháng Spam] Check tính năng kháng spam
[07/03/2024 - Fplus> Fplus chrome > mời bạn bè like page ] check lỗi: mời người like bài viết like page
[05/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tính năng xóa ảnh sau khi đăng ở mục random ảnh trong folder
[05/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản > Tương tác theo từ khóa ] Check tính năng tương tác theo từ khóa
[04/03/2024 - fplusheduler >profile realtime] check lai tính năng reply cmt mới trong tương tác realtime
[29/02/2024 - Fplus > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] check tính năng gửi tin nhắn bằng page không gửi được uid cmt
[29/02/2024 - Fplus > vượt checkpoint > vượt checkpoint hotmail] Ấn resend code khi vượt checkpoint hotmail không có code về
[28/02/2024 - Fplus > Fplus Token & Cookie > Using cookie > Gửi tin nhắn cookie ] Không hiện [u] khi gửi tin theo uid ở mục Fplus token & cookie
[29/02/2024 - fplus > máy ảo > xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý ] [LD9-fb435] check xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý
[29/02/2024 - fpluschrome>đăng market] check lỗi : không đăng market
[28/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng hotmail
[23/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Tạo nhóm ] Đề xuất: xuất id nhóm ở logs khi chạy tạo nhóm

VỚI FPLUS BẠN CÓ THỂ

Đăng tin lên nhóm

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event...
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh
Đăng trực tiếp giả lập link website, link bài viết facebook
Đăng trực tiếp giả lập status
Đăng sản phẩm vào nhóm bán hàng
Đăng sản phẩm lên Market Place

Bạn bè

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event lên tường bạn bè
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint
Hủy kết bạn
Lấy bài từ page hoặc profile khác đăng lên tường
Tương tác bạn bè, nuôi nick fb, comment like bài viết của bạn bè
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh (Tab đăng tường bạn bè)
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Kết bạn từ file uid hoặc từ gợi ý facebook
Hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi
Tự động xác nhận kết bạn
Quét email sđt từ website diễn đàn

Pages

Lấy bài viết từ page khác đăng lên page bạn quản lí
Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video... lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập status, link website, link bài viết facebook lên page
Đăng API ảnh, status, link website lên page khác
Mời tất cả bạn bè like page của bạn
Quét email sđt từ comment trong page, group, post...
Quét comment realtime (trước khi bị ẩn)
Tạo page & comment like seeding bài viết bằng Page

Fplus Chrome (Sử dụng nhiều tài khoản thông qua trình duyệt chrome)

Quản lý nhiều tài khoản
Đăng nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment up nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn từ uid, gợi ý nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn người like comment bài viết nhiều tài khoản sử dụng chrome
Hủy bạn bè nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chấp nhận kết bạn nhiều tài khoản sử dụng chrome
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng Market Place nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng tường và page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like seeding nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like group nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment Tag nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè like page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tạo page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chơi game nhiều tài khoản sử dụng chrome

Sử dụng máy ảo android (NoxPlayer hoặc LDPlayer)

Quản lý nhiều tài khoản trên máy ảo android
Kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Xác nhận kết bạn và hủy yêu cầu kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Hủy kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Tham gia nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Rời nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Đăng tường và chia sẻ bài viết lên nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like seeding nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like theo id nhiều tài khoản trên máy ảo android
Gửi tin nhắn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Thay đổi thông tin nhiều tài khoản trên máy ảo android
Bật 2fa nhiều tài khoản trên máy ảo android
Import danh bạ máy ảo nhiều tài khoản
Thiết lập proxy wifi nhiều tài khoản trên máy ảo android

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn kèm ảnh theo file uid
Gửi tin theo danh sách bạn bè của 1 uid
Gửi tin theo danh sách người like hoặc comment bài viết
Gửi tin theo danh sách thành viên nhóm
Gửi tin bằng page cho người đã inbox page, comment page

Comment

Tự động comment up tin đã đăng
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của bạn bè
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng trong group
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của page khác
Tag thành viên group, bạn bè vào bài đăng
Tự động comment lên page khác với tư cách Page

Gia nhập nhóm

Gửi yêu cầu gia nhập nhóm từ uid, theo từ khóa
Gia nhập nhóm có số thành viên lớn hơn x
Hỗ trợ gia nhập nhóm, mời nick của bạn vào các nhóm rao vặt
Tự động rời nhóm phải duyệt và có ít thành viên
Block admins của nhóm
Tham gia và xác nhận tham gia nhóm

Mời vào nhóm

Mời 1 hoặc nhiều bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn
Mời tất cả bạn bè vào 1 nhóm của bạn
Mời bạn bè tham gia event
Join và xác nhận join nhóm
Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập nhóm
Mời bạn bè xem video LiveStream

Tìm UID nâng cao Graph Search

Tim nhóm, page, uid theo từ khóa
Tìm UID theo link kết quả tìm kiếm
Tìm bài viết theo từ khóa

Tìm UID

Tìm uid bạn bè của 1 người nào đó
Tìm uid thành viên nhóm
Tìm uid người đã like bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã comment bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã like Page ( với Page quản trị)
Tìm uid người tham gia event
Tìm uid người đã comment link
Tìm id page, group theo từ khóa
Lọc UID nâng cao với các thông tin: số bạn, số người follow, ngày đăng bài…
Thống kê lượt share công khai
Thống kê lượt like, comment, shares bên bài viết
Thống kê bài viết trên nhóm, trang cá nhân và Trang

FPlus đăng tin Tab

Chia sẻ đăng nhóm nhiều nick sử dụng tab
Comment up tin nhiều nick sử dụng tab
Tham gia nhóm nhiều nick sử dụng tab
Rời nhóm nhiều nick sử dụng tab
Kết bạn nhiều nick sử dụng Tab

FPlus Profile

Đăng bài lên nhiều tường cá nhân + page
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Copy album ảnh từ page, profile khác
Copy nhiều bài viết và album từ UID hoặc Page cho nhiều tài khoản
Hỗ trợ vượt checkpoint hình ảnh

FPlus Token & Cookie (Sử dụng nhiều tài khoản luân phiên, cùng lúc hỗ trợ reset Dcom)

Lấy token & cookie
Check token & cookie
Lấy cookie từ token
Đăng nhóm
Đăng tường bạn bè
Comment tường bạn bè
Comment group
Comment page
Like & comment seeding
Join nhóm
Add friend
Invite like page
Gửi tin nhắn
Invite 1 friend to all group
Invite all friend to group
Join & accept group
Gửi tin nhắn cho bạn bè
Accept friend request

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn