1182 Đánh giá

Phần mềm tạo tài khoản Facebook FPlusAccount

Dễ dàng sử dụng

Tạo nhiều tài khoản nhanh chóng

Mỗi ip có thể tạo 1->2 account

Chỉ cần có IP mới là có thể tạo được acc

Tải xuống FPlusAccount

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusAccount

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Release notes:

Ver 2.0 - 11/03/2017
- Tăng tỉ lệ tạo nick thành công.
Ver 1.4 - 06/01/2017
- Sử dụng SSH
- Tự next khi gặp checkpoint hoặc quá thời gian
💬