1924 Đánh giá

Phần mềm tạo tài khoản Facebook FPlusAccount

Dễ dàng sử dụng

Tạo nhiều tài khoản nhanh chóng

Mỗi ip có thể tạo 1->2 account

Tải xuống FPlusAccount

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

style switcher

Release notes:

Ver 1.4 - 06/01/2017
- Sử dụng SSH
- Tự next khi gặp checkpoint hoặc quá thời gian
💬