1261 Đánh giá

Phần mềm lập lịch tương tác nuôi nick Facebook FPlusScheduler

Tính năng của FPlusScheduler Hướng dẫn FPlusScheduler Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần nuôi nick facebook, lập lịch tương tác trên profile. Phần mềm FPlusScheduler sẽ tự động tương tác, lập lịch, nuôi nick facebook hàng ngày và chỉ cần thiết lập lần đầu.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Thanh toán trực tuyến theo tháng hoặc qua thẻ cào, phí gia hạn 100k/tháng

Tải xuống và dùng thử ngay

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusScheduler

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=evbt3qH2_rE&list=PLOlwy9jxkiDM9pOUoNXpQVrPZU6mZQoMR&index=1

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[20/05/2022 - Fplusscheduler>tương tác realtime>like cmt seeding bài mới] chạy seeding bài mới trên nhóm báo lịch sử like nhưng thực tế không like
[19/05/2022 - fplusscheduler>tương tác realtime>like comment seeding bài mới] check : k vào group đẻ quét bài viết mới trên nhóm
[17/05/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Đề xuất: cập nhật api của bên Dongvan trong change info mail
[23/05/2022 - fplusscheduler>change info] không change sở thích
[17/05/2022 - fplusscheduler>sử dụng máy ảo>tham gia nhóm] check Lỗi :k click khi tham gia nhóm theo từ khóa
[12/05/2022 - fplusscheduler>quản lý inbox comemnt] đề xuất : thêm tích chọn check và không remove
[12/05/2022 - fpluscheduler>sử dụng máy ảo] dề xuất: import custom sử dụng máy ảo fplussheduler
[11/05/2022 - fplusscheduler>change info] thêm ảnh nổi bật không được
[11/05/2022 - Fplusscheduler>tài khoản] không vượt cp 282 được do giao diện mới
[19/05/2022 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Update: vượt cp 282
[10/05/2022 - fplusscheduler>change info] lỗi : change tiểu sử với tài khoản đã có tiểu sử trước
[09/05/2022 - fplusscheudler>tương tác nuôi fb>đăng bài] thêm bài đăng bằng clipboard kèm ảnh
[09/05/2022 - fplusscheduler>change info] check lỗi : change info lấy thông tin từ UID
[07/05/2022 - fplusscheduler>change info] veriphone không được, site có số nhưng phần mềm không nhập
[09/05/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Sai trạng thái xóa sđt trong change info
[04/05/2022 - Fplus, Fplusscheduler ] Click accept cookie khi login ở quản lý hoặc chạy tương tác ở mbasic
[06/05/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Change name
[29/04/2022 - fplusscheduler>tài khoản] không check được mail chính của tài khoản khi check live info
[25/04/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Báo sai trạng thái khi xóa sdt change info
[21/04/2022 - FplusScheduler > Sử dụng máy ảo ] Update; sắp xếp cột name khi click tên cột ở danh sách tài khoản trong sử dụng may ảo - Fplusscheduler
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Báo lỗi file tiện ích get cookie khi chạy nhiều luồng chrome
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Sủ dụng máy ảo ] Tích Xóa máy ảo sau khi chạy không hoạt động
[24/04/2022 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Đề xuất: Thêm nút Vượt checkpoint hotmail x5 cho FPlusscheduler
[20/04/2022 - fplusscheduler>change info>verify mail] không nhấn được tiếp tục khi nhập code xong
[20/04/2022 - fplusscheduler>tương tác nuôi fb>like cmt] lỗi không bỏ qua nếu tk đã like page trước đó
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Tương tác realtime> Tự động trả lời inbox mới ] Update: thêm thời gian delay khi trả lời tin nhắn mới và tin nhắn chờ ở tương tác realtime
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: get mail api lỗi thì get lại để lấy mail thêm cho tài khoản
[20/04/2022 - FPlusScheduler > Tương tác Realtime > Lập lịch đăng bài] Check lỗi: Không quét được bài
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Check tính năng mời bạn bè like page www
[16/04/2022 - FPlusscheduer > Tài khoản] Check lỗi: Không change được ngôn ngữ khi vượt cp
[24/04/2022 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng bài > Chọn từ page ] Check tính năng chọn bài từ page trên fplusscheduler
[16/04/2022 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Check lỗi: Change pass hotmail bằng mail khôi phục
[16/04/2022 - FPlusScheduler > Page Realtime > Lập lịch đăng tin ] Check lỗi: Lập lịch đăng page realtime
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri hotmail www click nhầm Cập nhật liên hệ
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri hotmail www
[24/04/2022 - FplusScheduler > Tài khoản ] Update: thêm hỗ trợ nhập nhiêu token khi chọn check live uid (token trung gian) ở fplusscheduler
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm công khai thông tin trang cá nhân trên fb
[07/04/2022 - fplusscheduler>change info] thêm site tempcode.co chạy veri trong fplusscheduler, vượt 282, reg acc
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị www
[06/04/2022 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kịch bản ] Check lỗi: Rời nhóm theo list
[24/04/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update sử dụng được nhiều domain yandex khi change info
[06/04/2022 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kết bạn] Đề xuất: Chọn số lượng link khi kết bạn ng like cmt bài viết
[05/04/2022 - fplusscheduler>change info>change name ] không change name
[24/04/2022 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick > Chạy kịch bản ] update: check token và get lại token tài khoản nếu token die khi dùng token tài khoản check info
[02/04/2022 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Tham gia nhóm] Check lỗi: Mời vào nhóm ver 322
[31/03/2022 - fplusscheduler>tương tác realtime>lập lịch đăng bài] không đăng đúng thời gian khi chạy lập lịch đăng bài
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Chạy kịch bản ] Phần mềm tự get token tài khoản khi chạy kịch bản nếu cần check info
[25/03/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Hiển thị sai trạng thái chạy khi veri
[24/03/2022 - FPlusScheduler > Tài khoản > Thiết lập nâng cao] Đề xuất: Thêm delay vào fb khi mở chrome
[22/03/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Veri acc
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm check info tài khoản sau khi chạy ở change info
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: tích hợp lấy mail tự động từ hotmailbox
[10/03/2022 - FPlusScheduler > Tương tác Realtime > Like cmt seeding bài mới] Check lỗi: Like cmt bài tương tác realtime
[10/03/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Change pass qua private
[05/03/2022 - fplusscheduler>group realtime>duyệt bài] xóa bài trong nhóm theo uid
[03/03/2022 - Fplusscheduler>tài khoản] vượt cp282 dùng simfast không get được số
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update : click phê duyệt chrome đăng nhập khi change info
[25/03/2022 - Fpluscheduler > Quản lý tài khoản ] Update : thêm tích kết bạn 5 bạn bè theo đề xuất của fb với tài khoản mới
[08/03/2022 - FPluscheduler > Tương tác realtime] Check lỗi: Tag bạn bè tương tác realtime
[28/02/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Cập nhật trạng thái veri mail sai
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Update: tách trả lời tin nhắn & tin nhắn chờ thành 2 tính năng riêng
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Change info ] veri phone với acc reg mail
[22/02/2022 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Đề xuất: Get link nhiều tk BM
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Check tính năng : check info tài khoản sau khi tương tác k lưu thông tin đã check
[15/02/2022 - fplusscheduler>sử dụng máy ảo>đăng tường và nhóm] không chọn đủ số lượng ảnh khi đăng
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change pass privacy trình duyệt m
[25/03/2022 - FPlusScheduler] Lỗi bị logout khi sử dụng chrome 98 mới update
[07/02/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Không chạy veri phone trước veri mail
[19/02/2022 - fplusscheduler>change info] update: bật tự phát video bên change info
[25/03/2022 - FplusScheduler > Tài khoản > Thiết lập nâng cao ] Update : thêm tích lưu logs sau khi chạy vào fplusscheduler
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng Chặn đăng tường (trình duyệt www)
[13/01/2022 - Fplusscheduler>tài khoản] không lấy được ảnh từ file backup để vượt cp 282
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] Check tính năng check live uid - sử dụng máy ảo fplusscheduler
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] Update: random proxy ssh khi check live ở sử dụng máy ảo
[12/01/2022 - Fpluscheduler > Sử dụng máy ảo > tham gia nhóm theo từ khóa ] Check tính năng tham gia nhóm theo từ khóa sử dung LDPlayer
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: click chấp nhận cookie ( acc ngôn ngữ việt)
[25/03/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm veri mail yandex domain
[21/01/2022 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Update: chuyển hành động / acc khi mời like page fb báo không còn bạn bè để mời
[03/01/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Đề xuất: Tự động lấy mail từ trang web khi veri
[12/01/2022 - FplusScheduler > Change info ] Update : click Okay and continue to site khi login hotmail
[03/01/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Đề xuất: Tắt thông báo khi login mail để veri + click vào mail dưới trả code về
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Check lỗi :bật 2fa chạy k đủ luồng khi không tích reset dcom
[14/01/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Nhập sai temp mail
[12/01/2022 - Fplusscheduler> Change info ] Lỗi login yandex khi veri mail
[13/01/2022 - Fplusscheduler>tài khoản>vượt cp 282] không nhấn yêu cầu xem xét lại khi vượt cp 282 dùng ua android
[18/12/2021 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Đề xuất: Hiển thị IP khi chạy ở FPlusscheduler
[12/01/2022 - FplusScheduler > Tài khoản] Check lỗi : vượt cp 282 tắt sau khi nhập sdt
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm tích get token sau khi change info ở tính năng change info
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm site mail cho mục mail10ph
[12/01/2022 - fplusscheduler>change info] update :thêm tích chọn xóa mail và sdt cũ
[14/12/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Đề xuất: Change mail giao diện fb mới
[08/12/2021 - Fplusscheduler>page realtime>inbox và trả lời cmt mới theo từ khóa] đề xuất: thêm thời gian quét trong tab page realtime
[14/12/2021 - FPlusScheduler > Group Realtime + Page realtime ] Đề xuất: Thêm 1 kí tự trong ndung để tool lấy tên video khi đăng
[06/12/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Thiết lập] Đề xuất: Thêm tích chọn Check số lượng gợi ý kb sau khi chạy tương tác nuôi nick
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm hiển thị số mail còn trong danh sách mail ở mục veri/ change mail
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng xóa ảnh change info với ua android app
[12/01/2022 - FplusScheduler > change info] lỗi veri site codetextnow ở change info bị get số liên tục
[12/01/2022 - Fplusscheduler> Tương tác nuôi nick > Chạy kịch bản > Comment like seeding ] Check tính năng like bài viết ở comment seeding kịch bản
[01/12/2021 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb] không share bài khi view watch
[26/11/2021 - fplusscheduler>change info>chặn đăng tường] tk đã bật xem lại bài viết gắn thẻ thì phần mềm không nhận diện được và tắt

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSSCHEDULER

Tương tác nuôi nick hàng ngày

Nuôi nick sử dụng SSH
Like bài viết bạn bè
Comment vào bài viết bạn bè
Đăng bài lên tường
Kết bạn theo uid
Xác nhận kết bạn
Join nhóm theo uid
Backup ảnh bạn bè, comment
Chúc mừng sinh nhật bạn bè
Lấy bài từ page, profile, rss
Page to profile tool & unfriend

Quản lí comment inbox nhiều tài khoản, page Facebook

Quản lí comment inbox nhiều profile trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment inbox nhiều page trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment mới trên bài trong nhóm của nhiều profile

Tương tác realtime

Like thả tim & comment bài mới của bạn bè realtime
Like thả tim & comment bài mới của group realtime
Like thả tim & comment bài mới của page realtime
Hẹn giờ và lập lịch đăng bài lên tường
Lấy bài từ page, profile đăng lên tường
Inbox, reply, kết bạn khi có comment mới trên Page, Group, Profile khác
Trả lời inbox, comment trên profile

Group realtime (Quản trị nhóm)

Like khi có comment mới
Xóa bài livestream chờ duyệt hoặc theo từ khóa
Duyệt bài theo từ khóa
Xóa bài đã đăng theo từ khóa hoặc bài chia sẻ
Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Nhóm
Lấy bài từ page, profile đăng lên Nhóm

Page manager realtime (Quản trị page)

Like khi có comment mới
Inbox trả lời comment mới
Comment reply comment mới
Ẩn comment hoặc ẩn comment chứa email sđt
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Page
Lấy bài từ page, profile đăng lên Page

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng x bài lên nhóm.
Lặp lại 1 lần hoặc theo thứ.
Chia sẻ bài mới trên page profile lên nhóm.
Comment up bài đã đăng trong nhóm

Lập lịch đăng tin hằng ngày

Đăng bài lên nhóm
Đăng bài lên tường

Thay đổi thông tin account

Change FullName
Change password
Change Avatar, Cover, Location...
Xóa tất cả bài, ảnh
Thiết lập public cho ứng dụng Facebook For Android

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn