1357 Đánh giá

Phần mềm lập lịch tương tác nuôi nick Facebook FPlusScheduler

Tính năng của FPlusScheduler Hướng dẫn FPlusScheduler Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần nuôi nick facebook, lập lịch tương tác trên profile. Phần mềm FPlusScheduler sẽ tự động tương tác, lập lịch, nuôi nick facebook hàng ngày và chỉ cần thiết lập lần đầu.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống và dùng thử ngay

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusScheduler

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=evbt3qH2_rE&list=PLOlwy9jxkiDM9pOUoNXpQVrPZU6mZQoMR&index=1

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[29/09/2023 - Fplusscheduler > Page realtime > Hẹn giờ đăng tường ] Check tính năng hẹn giờ đăng page không tắt chrome sau khi chạy
[29/09/2023 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Kịch bản ] Check tính năng kết bạn kịch bản tương tác nuôi nick
[29/09/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri phone với m.face
[22/09/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change pass qua link hacked
[21/09/2023 - Fplusscheduler > Máy ảo ] Update: lưu file danh sách từng tab riêng cho mục Máy ảo Fplusscheduler
[29/09/2023 - Fplusscheduler > Profile realtime >Tương tác bạn bè ] Check tính năng like comment bài mới bạn bè profile realtime
[19/09/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change tiểu sử lấy thông tin từ uid
[16/09/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change mail qua link hacked
[09/09/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng bật 2fa www
[17/08/2023 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Check lỗi : không tắt chrome sau khi chạy tắt 2fa
[26/09/2023 - Fplusscheduler > Tài khoản] Check live info hiển thị sai số bạn bè
[11/08/2023 - FplusScheduler > Group Realtime ] update thêm tích duyệt tất cả cho phần group realtime
[11/08/2023 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check tính năng duyệt thành viên group realtime
[09/08/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi: không xóa mail cũ sau khi veri mail với trường hợp facebook yêu cầu xác nhận mật khẩu
[12/07/2023 - Fplusscheduler> Profile realtime > Lập lịch đăng tường > Tự động lấy bài từ page profile ] Check tính năng lấy bài từ page profile group page khi tích share bài lấy được ở mục Profile realtime
[05/07/2023 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng bài > Đăng nhóm ] Update: thêm tích Đăng thảo luận với bài dạng bán hàng khi đăng vào nhóm không phải nhóm bán hàng ở mục đăng bài trong tương tác nuôi
[05/07/2023 - fplsucheduler>change info] update : bật 2fa ở accountscenter.facebook.com
[26/06/2023 - FplusScheduler> các tính năng đăng bài tường và page ] Update: thêm đăng bài dạng reel ở các mục đăng bài trên Fplusscheduler
[29/06/2023 - Fplusscheduler > Change info ] [Từ đề xuất nhóm] Thay đổi ngày sinh với acc giao diện meta hiện tại
[07/08/2023 - Fplusscheduler> Tương tác nuôi nick > Chạy kịch bản ] Check tính năng view newfeed
[02/06/2023 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Check live info k hiện ngày sinh với 1 số acc
[01/06/2023 - fpluscheduler>lập lịch] update : giữ lại cột tên khi sửa kịch bản ở mục lập lịch
[30/05/2023 - FplusScheduler > Change info ] Update: ẩn cảm xúc trên bài viết
[16/05/2023 - Fplus, fpluscheduler>282] [Lỗi hàng loạt] check lỗi : k nhấn vào "send login code" hay "continue"
[16/05/2023 - fpluscheduler>change info] update : tắt chế độ chuyên nghiệp
[16/05/2023 - fpluscheduler>sử dụng máy ảo>chạy kịch bản] check looixi : k trả lời câu hỏi khi tham gia nhóm theo từ khóa
[10/05/2023 - fpluscheduler>máy ảo] check lỗi : k vào view watch
[10/05/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng xóa sdt với fb giao diện mới
[06/05/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Update: Veri hotmail giao diện mới
[28/04/2023 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng bài > Chọn từ page , fplus > kịch bản > đăng bài] Check tính năng lấy bài theo link/ id bài viết
[28/04/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change name www
[28/04/2023 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick > Like & comment ] Check tính năng share newfeed ở mục tương tác nuôi nick
[22/04/2023 - fpluscheduler>change info] check lỗi : k public đăng bài
[17/04/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri phone với hcotp
[17/04/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng Ẩn comment theo từ khóa ở change info
[17/04/2023 - FplusScheduler > Lập lich> Thêm lịch đăng bài > Chọn đăng nhóm ] Check tính năng lập lịch với hành động đăng nhóm
[22/04/2023 - fpluscheduler>page realtime] update: click vào x để tắt thông báo khám phá tính năng
[17/04/2023 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check lỗi chọn tài khoản ở mục Group realtime k load được nhóm tài khoản quản trị
[17/04/2023 - FplusScheduler > Page realtime ] Check tính năng trả lời + inbox comment mới và ẩn comment chứ sdt và email mới với page profile
[17/04/2023 - Fplusscheduler > Tài khoản > Logout & login lấy cookie mới ] Check tính năng Logout & login lấy cookie mới
[20/03/2023 - fpluscheduler>group realtime] check lỗi : k hiện thị các nhóm đã chọn
[17/04/2023 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick> Đăng bài >Đăng nhóm, Lập lịch nhóm ] Update: hỗ trợ chọn đăng ảnh kèm video với các mục đăng nhóm trên fplusscheduler
[01/03/2023 - fpluscheduler>tương tác nuôi fb] check lỗi : k kết thúc ở tab tương tác nuôi fb
[17/04/2023 - FplusScheduler > Tương tác realtime ] Check tính năng: Tương tác realtime
[01/03/2023 - fpluscheduler>tài khoản] check lỗi : k check đc thông tin primary location
[17/04/2023 - fplusscheduler>tương tác nuôi fb] Check lỗi: Mời bạn bè vào nhóm
[17/04/2023 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Không tắt chrome sau khi ấn kết thúc ở tương tác nuôi nick
[15/02/2023 - Fplusscheduler> Tài khoản > Copy> Copy custom ] Check nút copy custom ở fplusscheduler không lấy dữ liệu với 3 ô cuối
[24/02/2023 - fpluscheduler>tương tác nuôi fb>khác] check lỗi : k gửi ảnh ở trả lời tin nhắn
[14/02/2023 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] [Từ đề xuất nhóm] Chọn sai cảm xúc khi chạy like bài viết bằng máy ảo
[24/02/2023 - fpluscheduler>lập lịch nâng cao] check lỗi : k mở đúng số acc chạy cùng lúc ở lập lịch nâng cao
[04/02/2023 - FplusScheduler > Page realtime ] Không tắt chrome sau khi chọn tài khoản load page thành công ở page realtime
[02/02/2023 - fplus, fplusscheduler] tích hợp lấy số từ site sim24.cc để unlock hotmail
[20/02/2023 - fplusscheduler>lập lịch nhóm] không chạy được hết tài khoản đã lập lịch
[01/02/2023 - fplusscheduler>lập lịch nhóm] lập lịch đăng nhóm bị đăng 1 bài 2 vid giống nhau
[06/02/2023 - fpluscheduler>change info] check lỗi : k hiện thị đủ số lượng mail mà chỉ hiện thị đơn vị
[12/01/2023 - FplusScheduler > Change info] Đề xuất: cập nhật ngày sinh vào quản lý tài khoản sau khi thay đổi ngày sinh ở change info
[06/02/2023 - fpluscheduler>change info] check lỗi : không click vào nút getstart
[03/01/2023 - fplusscheduler>change info] lỗi change university
[19/12/2022 - fpluscheduler>lập lịch nhóm] check lỗi : k chạy khi đã đến giờ thiết lập
[19/12/2022 - Fplusscheduler>tài khoản] import tài khoản bị báo sai số lượng
[06/12/2022 - fplusscheduler>change info] thêm bật chế độ chuyên nghiệp cho tài khoản
[19/12/2022 - fplusscheduler>tương tác nuôi ních] check lỗi : không mời đủ số lượng mời người like page
[01/12/2022 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb] chạy tính năng trong tương tác nuôi fb xong bị cập nhật sai trạng thái avt
[01/12/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng xóa email với tài khoản giao diện mail mới
[18/11/2022 - Fplusscheduler>tài khoản] tắt chrome nhanh hơn khi gặp thông báo block
[14/11/2022 - FplusScheduler > Lập lịch nhóm ] Update: không tắt chrome khi đăng nhóm ở lập lịch nhóm
[14/11/2022 - fpluscheduler>change info] check lỗi : reset pass lõi nhưng tool báo success
[18/11/2022 - fplusscheduler] lập lịch nhóm không đăng được khi chọn random folder video
[14/11/2022 - fpluscheduler>tương tác realtime] update : tag nhóm hoặc page khi comment reatime
[09/11/2022 - fpluscheduler>change info] check lỗi: nhập sai code mail
[09/11/2022 - fpluscheduler>change info] check lỗi : very mail bằng cookie với acc giao diện mới
[29/11/2022 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Khác > Trả lời tin nhắn chờ ] Check tính năng: trả lời tin nhắn chờ
[14/11/2022 - fpluscheduler>tương tác nuôi fb] update : random ảnh trong folder
[03/11/2022 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Update: thêm vượt cp 282 x5 với fplusscheduler
[02/11/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change pass privacy
[14/11/2022 - fpluscheduler>change info] không chờ thời gian reset dcom
[31/10/2022 - fpluscheduler>change info] check lỗi : k nhập số trên winmail
[28/10/2022 - fpluscheduler>change info, quản lý tài khoản] check lỗi : bật 2FA
[02/11/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri mail với acc noveri
[02/11/2022 - Fplusscheduler > Lập lịch nhóm ] Không lưu được loại bài bán hàng ở mục lập lịch nhóm
[25/10/2022 - fpluscheduler>change info] check lỗi : k change thông tin university và highschool
[20/10/2022 - fpluscheduler>change info] check lỗi : k change ảnh nổi bật bằng www
[20/10/2022 - fpluscheduler>change info] check lỗi : không click vào save khi tích chọn chặn đăng tường
[21/10/2022 - Fplusscheduler>tài khoản] vượt cp ngày sinh không nhấn được không gỡ thông tin nào
[02/11/2022 - FplusScheduler> Lập lịch nhóm ] Update: tích chọn đăng dạng thảo luận nếu nhóm không phải nhóm bán hàng khi lập lịch đăng dạng bán hàng trong nhóm
[14/11/2022 - FplusScheduler > Lập lịch nhóm ] Update thêm chọn random ảnh trong folder ở mục bán hàng trong Lập lịch nhóm
[02/11/2022 - Fplusscheduler > Lập lịch nhóm ] Update: hện ngày hẹn giờ ở tab lập lịch nhóm
[02/11/2022 - fplusscheduler>sử sụng máy ảo] báo sai trạng thái khi join nhóm bằng máy ảo chạy kịch bản
[02/11/2022 - Fplusscheduler > Tương tác realtime > Hẹn giờ đăng tường, Fplusscheduler > Group realtime> Hẹn giờ đăng tường ] Update: hiển thị thời gian bài đăng ở hẹn giờ đăng tường và hẹn giờ đăng bài group realtime
[13/10/2022 - fpluscheduler>change info] check lỗi : đăng xuất thiết bị
[02/11/2022 - FPlusscheduler > Change info > veri hotmail ] Check lại tính năng veri hotmail
[02/11/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất: thêm veri gmail cho fb lấy code theo api từ http://thueotp.net/
[02/11/2022 - fplussheduler> quản lý tài khoản ] check lại View in Chrome => Edit link custom
[01/10/2022 - fpluscheduler>change info ] check lỗi : không change cover
[26/09/2022 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb] không like được page trong tương tác nuôi fb
[01/10/2022 - fpluscheduler>group realtime] check lỗi : không duyệt thành viên
[22/09/2022 - FplusScheduler > change info] lỗi change pass qua link hacked
[21/09/2022 - Fplusscheduler>tài khoản] check live info cookie bị xóa tên FB khi tk bị lỗi something went wrong
[17/10/2022 - fpluscheduler>lập lịch nhóm] update : lập lịch nhóm với page profile scheduler

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSSCHEDULER

Tương tác nuôi nick hàng ngày

Nuôi nick sử dụng SSH
Like bài viết bạn bè
Comment vào bài viết bạn bè
Đăng bài lên tường
Kết bạn theo uid
Xác nhận kết bạn
Join nhóm theo uid
Backup ảnh bạn bè, comment
Chúc mừng sinh nhật bạn bè
Lấy bài từ page, profile, rss
Page to profile tool & unfriend

Quản lí comment inbox nhiều tài khoản, page Facebook

Quản lí comment inbox nhiều profile trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment inbox nhiều page trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment mới trên bài trong nhóm của nhiều profile

Tương tác realtime

Like thả tim & comment bài mới của bạn bè realtime
Like thả tim & comment bài mới của group realtime
Like thả tim & comment bài mới của page realtime
Hẹn giờ và lập lịch đăng bài lên tường
Lấy bài từ page, profile đăng lên tường
Inbox, reply, kết bạn khi có comment mới trên Page, Group, Profile khác
Trả lời inbox, comment trên profile

Group realtime (Quản trị nhóm)

Like khi có comment mới
Xóa bài livestream chờ duyệt hoặc theo từ khóa
Duyệt bài theo từ khóa
Xóa bài đã đăng theo từ khóa hoặc bài chia sẻ
Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Nhóm
Lấy bài từ page, profile đăng lên Nhóm

Page manager realtime (Quản trị page)

Like khi có comment mới
Inbox trả lời comment mới
Comment reply comment mới
Ẩn comment hoặc ẩn comment chứa email sđt
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Page
Lấy bài từ page, profile đăng lên Page

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng x bài lên nhóm.
Lặp lại 1 lần hoặc theo thứ.
Chia sẻ bài mới trên page profile lên nhóm.
Comment up bài đã đăng trong nhóm

Lập lịch đăng tin hằng ngày

Đăng bài lên nhóm
Đăng bài lên tường

Thay đổi thông tin account

Change FullName
Change password
Change Avatar, Cover, Location...
Xóa tất cả bài, ảnh
Thiết lập public cho ứng dụng Facebook For Android

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn