Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc chuyên mục trên Shopee
Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc chuyên mục trên Shopee

Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc chuyên mục trên Shopee

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
3/14/2019 10:41:47 AM
COPY SẢN PHẨM THEO TỪ KHÓA HOẶC CHUYÊN MỤC TRÊN SHOPEE
Shopee hỗ trợ bạn copy sản phẩm theo từ khóa hoặc chuyên mục trên Shopee. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa bài đăng các sản phẩm để hạn chế bị trùng nội dung và bị khóa tài khoản.
Shopee > Đăng sản phẩm
 

Bước 1: Tải danh sách tài khoản Shopee.
Click để tải danh sách tài khoản shopee của bạn trong ShopeePlus.
Bạn có thể thêm tài khoản shopee trong mục “Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee”.
 

 
Bước 2: Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc chuyên mục trên shopee.
 
Cách 1: Copy sản phẩm theo từ khóa
 • Nhập từ khóa của sản phẩm muốn tìm kiếm.
 • Chọn số lượng sản phẩm muốn tìm kiếm.
 • Click “Tìm”.
 
 
Cách 2: Copy sản phẩm theo chuyên mục trên Shopee
 • Chọn chuyên mục sản phẩm: sản phẩm mặc định, phổ biến, liên quan, mới nhất, bán chạy
 • Chọn số lượng sản phẩm muốn lấy.
 • Click “Tìm”.

 
Bước 3: Chỉnh sửa nội dung cho bài đăng sản phẩm lấy về đăng.
 • Tick chọn các sản phẩm muốn chỉnh sửa nội dung và các thông số.
 • Click “Sửa nhanh” để sửa nhanh tên, mô tả và các thông số.
 

 
Sửa nhanh: Chỉnh sửa hàng loạt
 • Thêm vào đầu tên sản phẩm: Thêm nội dung muốn thêm vào đầu tên sản phẩm.
 • Thêm vào cuối tên sản phẩm: Thêm nội dung muốn thêm vào cuối tên sản phẩm.
 • Thay thế từ khóa trong tên: Nhập từ khóa và từ thay thế.
 • Thêm vào đầu nôi dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào đầu mô tả.
 • Thêm vào cuối nội dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào cuối mô tả.
 

 
 • Thay thế từ khóa trong nội dung: Nhập từ khóa và từ thay thế cho từ khóa ở trong nội dung.
 • Điều chỉnh giá, số lượng trong kho và cân nặng: có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm.
 • Click “Áp dụng”.
 

 
Sửa riêng từng sản phẩm:
 • Click để lưu các sản phẩm đã chọn.
 • Click “OK
 • Click để mở danh sách các sản phẩm đã lưu.
 

 
 • Chỉnh sửa nhanh tên và mô tả: Click để chỉnh sửa nhanh tên và mô tả của các sản phẩm đã chọn (Giống phần chỉnh sửa nhanh)
 • Xóa tất cả/xóa sản phẩm đã chọn: Click để xóa tất cả các sản phẩm trong danh sách hoặc xóa các sản phẩm đã chọn.
 • Chỉnh sửa: Click để chỉnh sửa nội dung cho từng sản phẩm.
 

 
Sửa sản phẩm:
 • Chỉnh sửa tên sản phẩm.
 • Chỉnh sửa nội dung phần mô tả của sản phẩm.
 • Chỉnh sửa danh mục của sản phẩm.
 

 
 • Click “Chọn ảnh” để chọn và tải ảnh muốn thay thế lên ShopeePlus.
 • Điều chỉnh giá, kho, cân nặng và kích thước của sản phẩm.
 • Click “Áp dụng” để lưu các thiết lập đã thay đổi.
 

 
Các sản phẩm đã chỉnh sửa và thay đổi thành công:
 • Click chọn các sản phẩm muốn đăng.
 • Click “Chọn” để lưu các sản phẩm đã chọn ở trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để lưu tất cả các sản phẩm trong danh sách.
 

 
Các sản phẩm được chỉnh sửa được đưa ra ngoài danh sách sản phẩm.

 
Bước 4: Đăng sản phẩm lên Shopee.
 • Chọn các sản phẩm muốn đăng lên shopee trong danh sách sản phẩm.
 • Chọn account của shopee muốn đăng sản phẩm.
 • Click “Đăng lên Shop đã chọn” để đăng sản phẩm lên tài khoản Shopee đã chọn.
 

 

0901.731.871

0906.235.636

x