1363 Đánh giá

Phần mềm hỗ trợ live stream Facebook FPlusLive

Tính năng của FPlusLive Hướng dẫn sử dụng FPlusLive

Bạn cần live video lên nhiều tường, page, nhóm cùng lúc, lập lịch live lại video lên tường, nhóm...

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Miễn phí các tính năng cơ bản

Tải xuống và dùng thử ngay

Yêu cầu Window 7 trở lên

Phần mềm hỗ trợ cho tính năng live màn hình: Download ScreenCapturerRecorder

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET


Release notes:

Ver 1.9.5.6 - 02/06/2018
- Fix login cookie.
Ver 1.9.5.1 - 17/03/2018
- Fix lỗi thêm tài khoản bằng cookie
Ver 1.9.4.1 - 15/03/2018
- Phát link video youtube lên tường và nhóm
Ver 1.9.4 - 21/02/2018
- Phát lại video đang livestream lên tường và nhóm
Ver 1.8 - 30/11/2017
- Fix lỗi thêm tài khoản
Ver 1.1 - 10/06/2017
- Live screen
Ver 1.0 - 08/06/2017
- Version 1.0

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSLIVE

Live video, webcam lên tường page, profile, nhóm

Live video lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Live webcam lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Live màn hình lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Lập lịch live video lên nhiều page, tường.
Live lặp lại 1 hoặc nhiều video.
Phát lại video đang livestream trên facebook (Phát chuyển tiếp).
Live video youtube lên facebook.

Lập lịch live video lên nhóm

Lập lịch live video lên nhóm 1 lần hoặc lặp lại theo ngày.

0901.731.871

0906.235.636

x